intro sóng nhạc 2 đầu tròn.
2K  
Fade remix - Sóng nhạc đập cùng với chữ.
2K   2